Drepturile de securitate socială în Austria!

Informaţiile conţinute în prezentul ghid au fost compilate şi actualizate în strânsă colaborare cu corespondenţii naţionali ai Sistemului de informare reciprocă privind protecţia socială (MISSOC). Informaţii suplimentare privind reţeaua MISSOC sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815

Prezentul ghid oferă o descriere generală a mecanismelor de securitate socială din ţările respective. Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin intermediul altor publicaţii MISSOC, toate acestea fiind disponibile la adresa menţionată mai sus. De asemenea, puteţi contacta autorităţile şi instituţiile competente enumerate în anexa la prezentul ghid. Nici Comisia Europeană şi nici persoanele care acţionează în numele Comisiei nu pot fi considerate răspunzătoare pentru modul de utilizare a informaţiilor conţinute în prezenta publicaţie, al cărei conținut se regăsește pe Internet, la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Austria_ro.pdf.

Capitolul I: Introducere, organizare şi finanţare

Introducere/Înregistrare

 Imediat după ce vă angajaţi în Austria, angajatorul dumneavoastră va lua măsurile necesare pentru înregistrarea dumneavoastră în sistemul de asigurări sociale. Veţi fi înregistrat la o casă de asigurări de boală (Krankenkasse), care va informa apoi instituţiile responsabile pentru asigurarea împotriva accidentelor şi pentru asigurările de pensie şi de şomaj. Vi se va atribui un număr de asigurare în baza căruia vor fi înregistrate perioadele de asigurare şi veniturile dumneavoastră din care sunt plătite contribuţiile. După finalizarea acestor formalităţi, veţi primi de la angajatorul dumneavoastră o copie a certificatului de înregistrare la casa de asigurări de boală. Dacă desfăşuraţi o activitate independentă, trebuie să contactaţi instituţia competentă de asigurări sociale, care vă va informa în legătură cu normele speciale aplicabile cu privire la înregistrare şi contribuţii. Prezentare generală În Austria, asigurarea socială include asigurarea de boală, asigurarea împotriva accidentelor (accidente la locul de muncă şi boli profesionale), asigurarea de pensie şi asigurarea de şomaj. Asigurarea socială se bazează pe locul de muncă (nu pe locul de reşedinţă), iar persoana asigurată nu poate alege între casele de asigurări. Din motive istorice, asigurarea socială este divizată teritorial şi în funcţie de bresle. Aşadar, există case de asigurări speciale pentru angajaţii feroviari, mineri şi angajaţii din sectorul public, precum şi pentru agricultori, persoane din sectorul comercial şi notari. Pe lângă sarcinile asociate asistenţei medicale, casele de asigurări de boală din Austria colectează, de asemenea, contribuţiile pentru asigurarea împotriva accidentelor şi pentru asigurările de pensie şi de şomaj. Aceste case sunt responsabile şi pentru plata alocaţiei pentru creşterea copilului. Serviciile de asistenţă medicală sunt furnizate în principal de medicii cu care s-a încheiat un contract şi de alţi parteneri. Resursele minime garantate orientate spre nevoi pot fi furnizate pentru cei aflaţi în dificultate. Organizarea protecţiei sociale Toate casele de asigurări fac parte din Asociaţia principală a instituţiilor de asigurări sociale din Austria (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger), care reprezintă interesele generale ale asigurării sociale. Asociaţia deţine competenţe complexe pentru o mai bună coordonare a activităţilor de asigurare socială din Austria. Punerea în aplicare a asigurărilor sociale este realizată de 22 de case de asigurări, care sunt organisme autonome de drept public. Unele case de asigurări trebuie să administreze două sau toate cele trei ramuri. Există 19 case de asigurări de boală, 5 case de asigurări de pensii şi 4 case de asigurări împotriva accidentelor. Regimul de asigurări de boală şi cel de asigurări împotriva accidentelor se află sub supravegherea Ministerului Federal al Sănătăţii (Bundesministerium für Gesundheit). Pentru îngrijirea în spital, au fost înfiinţate 9 case de sănătate la nivel de landuri care să preia funcţia caselor de asigurări de boală. Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune Drepturile dumneavoastră de securitate socială în Austria Iulie 2012 5 Regimul de pensii este monitorizat de Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz). Asigurarea de şomaj este administrată de Serviciul pentru ocuparea forţei de muncă (Arbeitsmarktservice) sub supravegherea Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului. Biroul federal al Serviciului pentru ocuparea forţei de muncă asigură monitorizarea generală a 9 birouri la nivel de landuri şi a aproximativ 100 de birouri regionale. Ministerul Federal al Economiei, Familiei şi Tineretului (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend) este autoritatea competentă pentru administrarea prestaţiilor familiale. Administraţiile financiare (Finanzämter), aflate sub directa supraveghere a ministerului, administrează, la rândul lor, alocaţiile familiale (Familienbeihilfe). Instituţiile de asigurări de boală supravegheate direct de minister sunt autorităţile competente care administrează alocaţiile pentru creşterea copilului (Kinderbetreuungsgeld). Prestaţia de îngrijire pe termen lung se acordă în funcţie de necesitatea de ajutor şi îngrijire pentru 7 categorii. Aceasta ia forma unei compensaţii pentru cheltuieli suplimentare legate de îngrijire. În plus, statul federal şi landurile au convenit să creeze un sistem complex de îngrijire sub forma unor prestaţii în numerar şi prestaţii în natură. Plata prestaţiei pentru îngrijire către beneficiarii de pensie este responsabilitatea casei competente de asigurări de pensii sau de asigurări împotriva accidentelor. Pe lângă asigurarea socială şi alocaţia de îngrijire, există un regim de asistenţă socială administrată de autoritatea administrativă districtuală şi de municipalitate. Finanţare În calitate de angajat, sunteţi obligat să achitaţi contribuţii la regimurile de asigurări de boală, de şomaj şi de pensii (de invaliditate, pentru limită de vârstă şi de deces). Contribuţiile se calculează ca procent din venituri. În mod normal, dumneavoastră şi angajatorul dumneavoastră plătiţi fiecare jumătate din contribuţie. Cu toate acestea, angajatorul dumneavoastră este responsabil pentru plata efectivă şi deduce contribuţia dumneavoastră din salariu. Nu sunteţi obligat să plătiţi contribuţii pentru asigurări împotriva accidentelor (plătite doar de angajator), pentru alocaţii familiale (finanţate din contribuţiile şi impozitele angajatorului) sau prestaţia de îngrijire pe termen lung (finanţată din impozite). Dacă desfăşuraţi o activitate independentă, sunteţi obligat la plata contribuţiilor de asigurări de boală, împotriva accidentelor şi de pensii. Contribuţiile plătite ca angajat depind de veniturile dumneavoastră brute (inclusiv al 13-lea şi al 14-lea salariu). Dacă desfăşuraţi o activitate independentă, acestea se bazează pe venitul dumneavoastră realizat din activităţi profesionale (plătindu-se o contribuţie minimă, dacă este cazul). Se aplică un plafon de evaluare, care este stabilit anual (de exemplu, 4 230 EUR pe lună). Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune Drepturile dumneavoastră de securitate socială în Austria Iulie 2012 6 Landurile şi comunităţile locale sunt principalele responsabile pentru finanţarea resurselor minime garantate orientate spre nevoi.

Capitolul II: Asistenţă medicală

Când aveţi dreptul la asistenţă medicală? Persoane asigurate Aveţi acces la asistenţă medicală dacă sunteţi acoperit de o asigurare de boală. Este obligatoriu ca următoarele persoane să fie asigurate: toţi angajaţii salariaţi şi stagiarii, şomerii care beneficiază de prestaţii de şomaj, persoanele care primesc resurse minime garantate orientate spre nevoi, persoanele care primesc sau solicită o pensie, participanţii la programe de reconversie profesională, persoanele care satisfac serviciul militar sau civil, persoanele care desfăşoară o activitate independentă, orice membri de familie care lucrează în întreprinderile proprii, persoanele cu contracte de servicii gratuite (freie Dienstnehmer) şi alte grupuri mici de persoane, ceea ce duce la o acoperire aproape completă a asistenţei medicale. Persoanele care câştigă, dintr-una sau mai multe activităţi profesionale, un venit (total) sub pragul de venituri marginale (Geringfügigkeitsgrenze) de 376,26 EUR pe lună sunt scutite de asigurarea obligatorie. Este disponibilă o asigurare specială voluntară. Toate persoanele cu reşedinţa în Austria fără asigurare obligatorie au dreptul la o asigurare voluntară. Persoanele asigurate voluntar pot solicita prestaţii medicale, dar numai dacă au fost asigurate timp de cel puţin şase luni.

Membrii familiei

Membrii familiei aflaţi în întreţinere şi care au reşedinţa în Austria beneficiază de asistenţă medicală la fel ca dumneavoastră. În general, persoanele aflate în întreţinerea dumneavoastră sunt copiii până la vârsta de 18 ani sau până la 27 de ani dacă îşi continuă studiile sau urmează o formare profesională. De asemenea, soţul/soţia dumneavoastră este asigurat(ă) ca membru de familie. Această coasigurare este gratuită numai dacă el/ea creşte copii sau i-a crescut timp de cel puţin patru ani, beneficiază de alocaţie de îngrijire pe termen lung, cel puţin de categoria 3 sau asigură îngrijire pe termen lung, pentru o persoană asigurată (categoria 3). În toate celelalte cazuri, trebuie plătită o contribuţie suplimentară (3,4% din salariul brut). Sunt aplicabile condiţii suplimentare pentru un partener de convieţuire (necăsătorit) (ca şi în cazul unui partener de acelaşi sex). Nu trebuie să existe o relaţie de rudenie cu persoana asigurată, gospodăria comună trebuie să fi existat de cel puţin 10 luni, iar activităţile casnice trebuie realizate fără a fi remunerate. Ce se asigură? Examene medicale preventive. Dumneavoastră şi persoanele pe care le aveţi în întreţinere beneficiaţi de examinări medicale preventive pentru depistarea precoce a bolilor. Există programe speciale pentru tineri în vârstă de până la 19 ani, precum şi examinări anuale, pentru depistarea precoce a cancerului, a diabetului şi a bolilor cardiovasculare. Tratamentele în staţiuni balneoclimaterice şi măsurile de reabilitare pentru prevenirea degradării stării de sănătate sunt, de asemenea, incluse în asigurarea de boală.

Asistenţă medicală

Dumneavoastră şi membrii de familie aflaţi în întreţinere beneficiaţi de tratament din partea medicilor generalişti, de specialitate şi stomatologi. De asemenea, puteţi beneficia de medicamente şi aparatură medicală, dacă acestea sunt indicate din punct de vedere medical. De asemenea, îngrijirea la domiciliu este asigurată şi suportată de casa de asigurări de boală. Aceasta cuprinde anumite tipuri de tratamente medicale asigurate de asistente calificate (de exemplu, administrarea injecţiilor, alimentaţie specială, pansarea rănilor etc.). Dacă natura bolii o impune, aveţi dreptul la tratament într-un spital (fără limită de timp) din categoria cu rate standard. Cum puteţi beneficia de asistenţă medicală? Asistenţă medicală Înainte de tratament, trebuie să prezentaţi medicului cardul dumneavoastră electronic. Acesta este cardul naţional de asigurări de sănătate care atestă dreptul dumneavoastră la prestaţii de asigurări de boală în Austria. Acesta este eliberat automat, tuturor persoanelor asigurate şi persoanelor pe care acestea le au în întreţinere. O taxă de 10 EUR se achită anual pentru card (copiii, pensionarii şi persoanele în dificultate sunt scutite). Într-o situaţie de urgenţă, medicul vă va trata chiar dacă nu aveţi cardul electronic asupra dumneavoastră. În acest caz, trebuie să furnizaţi informaţii cu privire la casa dumneavoastră de asigurări de boală şi să prezentaţi cardul electronic după tratament. Asistenţa medicală este asigurată de medici sau stomatologi care au încheiat un contract cu casa de asigurări de boală (Vertragsärzte). Aceştia reprezintă majoritatea medicilor. Puteţi opta pentru oricare dintre aceştia, la începutul tratamentului, la începutul unui trimestru calendaristic sau la începutul unei luni. Casa dumneavoastră de asigurări de sănătate vă pune la dispoziţie o listă a acestora. Puteţi consulta şi medici necontractaţi, caz în care vi se rambursează până la 80% din suma pe care ar fi trebuit să o achite casa dumneavoastră de asigurări de sănătate, în cazul în care aţi fi fost tratat de un medic contractat. Dacă medicul dumneavoastră consideră necesar să vă trimită la un specialist, la o clinică sau o instituţie similară, vă va elibera un bilet de trimitere (Überweisungsschein).

Medicamente şi ajutoare medicale

Medicamentele sunt prescrise de un medic contractat şi pot fi obţinute de la orice farmacie. În general, trebuie să plătiţi o taxă de 5,15 EUR pentru fiecare medicament prescris. Nu este nevoie de coplată în cazul anumitor boli infecţioase sau în caz de dificultate (resurse insuficiente). Mai mult, suma coplăţilor unei persoane pe parcursul unui an este limitată în funcţie de venitul său. Casa de asigurări de boală va suporta, în general, costul protezelor sau, dacă este cazul, va acoperi costurile până la un anumit plafon. Prestaţii stomatologice Costul tratamentului stomatologic preventiv şi chirurgical, al tratamentului ortodontic şi al protezelor dentare necesare este suportat de casa de asigurări de boală. Costul tratamentului ortodontic şi al protezelor dentare nu este acoperit integral, adesea lăsând persoana asigurată cu costuri substanţiale.

Îngrijire la domiciliu

Îngrijirea la domiciliu este asigurată pe baza recomandării medicului. Tratament spitalizat Tratamentul spitalizat este asigurat de cel mai apropiat spital. Pentru persoanele aflate în întreţinerea angajaţilor, se percepe o contribuţie de 10% din taxa de spitalizare în primele patru săptămâni. În calitate de persoană asigurată, trebuie să plătiţi doar o taxă zilnică redusă către spital (pentru cel mult 28 de zile calendaristice pe an). Începând cu cea de-a cincea săptămână, îngrijirea spitalizată este gratuită pentru dumneavoastră şi pentru persoanele aflate în întreţinerea dumneavoastră. În anumite cazuri, cheltuielile de deplasare necesare pentru a beneficia de asistenţă medicală pot fi rambursate parţial sau integral de casa de asigurări de boală.

Capitolul III: Prestaţii de boală în numerar

 Când aveţi dreptul la prestaţii de boală în numerar? Dacă sunteţi salariat, şomer care beneficiază de prestaţii din asigurarea de şomaj sau participant la programe de reconversie profesională şi vă pierdeţi capacitatea de muncă în urma unei boli, aveţi dreptul la prestaţii de boală în numerar (Krankengeld). Prestaţia de boală nu se plăteşte atât timp cât beneficiaţi în continuare de salariu, în temeiul legislaţiei muncii. Salariul integral poate fi plătit pe o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 săptămâni, în funcţie de vechimea în muncă. După această perioadă, se plăteşte jumătate din salariu, timp de patru săptămâni, după care, poate fi acordată jumătate din prestaţia de boală, în numerar. Nu se acordă o asigurare obligatorie sau dreptul la o prestaţie de boală în numerar, dacă valoarea totală a câştigurilor este inferioară pragului de venituri marginale (Geringfügigkeitsgrenze), de 376,26 EUR pe lună. În acest caz, este disponibilă o asigurare specială voluntară. Ce se asigură? Există o perioadă de aşteptare de trei zile, de la momentul în care survenit incapacitatea. Prestaţia de boală în numerar se plăteşte, de obicei, începând cu a patra zi. Dacă nu raportaţi incapacitatea de muncă în termen de o săptămână, prestaţia de boală în numerar va fi plătită doar de la data notificării. Prestaţia de boală în numerar zilnică este calculată pe baza celor mai recente venituri (în limita unui plafon de 4 230 EUR pe lună). Cuantumul acesteia reprezintă 50% din venituri (până la a 42-a zi), crescând la 60% (din cea de-a 43-a zi). În plus, atunci când statutul casei de asigurări de boală prevede acest lucru, prestaţia poate fi majorată cu un anumit procent dacă aveţi în întreţinere soţul/soţia şi/sau alţi membri ai familiei. Prestaţia majorată nu poate depăşi 75% din venituri. Pentru persoanele ale căror venituri sunt inferioare pragului de asigurare obligatorie şi care sunt asigurate voluntar, prestaţia de boală în numerar este stabilită la 135,14 EUR. În principiu, puteţi beneficia de prestaţia de boală în numerar timp de până la 52 de săptămâni (un an); situaţia caselor de asigurări de sănătate poate prelungi această perioadă, putând fi prelungită la cel mult 78 de săptămâni (un an şi jumătate). Cum puteţi obţine prestaţii de boală în numerar? Pentru a beneficia de o prestaţie de boală în numerar, medicul dumneavoastră trebuie să certifice incapacitatea dumneavoastră de muncă.

Capitolul IV: Prestaţii de maternitate şi paternitate

Când aveţi dreptul la prestaţii de maternitate sau paternitate? Femeile asigurate (la o casă de asigurări de sănătate) şi membrii de sex feminin ai familiilor persoanelor asigurate au dreptul la prestaţii în natură, adică tratament spitalizat înainte, în timpul şi după naştere. Femeile salariate şi cele care beneficiază de prestaţii din asigurarea de şomaj sau care participă la programe de reconversie profesională au dreptul la o prestaţie de maternitate (Wochengeld), în perioada în care nu au voie să lucreze (opt săptămâni înainte şi opt săptămâni după naştere). Femeile nu au dreptul la prestaţia de maternitate atât timp cât sunt încă plătite de angajator. Ce se asigură?

Prestaţii în natură

Toate femeile care au dreptul la asistenţă medicală din partea casei de asigurări de boală au, de asemenea, dreptul la prestaţii medicale în timpul sarcinii, precum şi în timpul naşterii şi după naştere. Prestaţiile de maternitate în natură includ: ▪ consultaţii la un medic şi asistenţă din partea unei moaşe, în timp sarcinii, al naşterii şi după naştere; ▪ asigurarea de medicamente şi aparatură; ▪ îngrijire într-un spital sau o maternitate, timp de cel mult 10 zile (sau mai mult, dacă apar complicaţii în timpul sarcinii sau al naşterii). Îngrijirea poate fi asigurată şi de asistente de pediatrie sau de neonatologie calificate. Austria oferă, de asemenea, o rambursare a 70% din costurile fertilizării in vitro. O legislaţie separată, prevede condiţiile care oferă dreptul la această procedură.

Concediul de maternitate şi prestaţia de maternitate

Prestaţia de maternitate se calculează pe baza venitului mediu net din ultimele 13 săptămâni (trei luni). Dacă salariul nu este plătit în continuare de către angajator, prestaţia de maternitate este acordată pentru o perioadă de opt săptămâni înainte şi după naştere. Aceasta poate fi prelungită la 12 săptămâni, în cazul unei naşteri premature, al unei naşteri multiple sau al unei naşteri prin cezariană. Femeile care desfăşoară o activitate independentă au dreptul la o prestaţie forfetară pentru aceeaşi perioadă. Pentru persoanele asigurate voluntar, ale căror venituri sunt sub pragul de asigurare obligatorie, cuantumul ajutorului se ridică la 8,22 EUR pe zi. Cum puteţi obţine prestaţii de maternitate şi paternitate? Femeile însărcinate trebuie să-şi facă imediat programare la doctorul lor şi să obţină un card de maternitate (Mutter-Kind-Pass), care conţine informaţii despre examinările care trebuie efectuate înainte şi după naştere. Acest card confirmă examinările efectuate de doctor în ce priveşte sarcina şi starea de sănătate a copilului. Pentru a beneficia de o prestaţie parentală integrală (când copilul împlineşte vârsta de 10, 13, 17 sau 25 de luni, în funcţie de opţiunea aleasă), trebuie efectuate examinările specificate în cardul de maternitate. Certificatele medicale de pe cardul de maternitate trebuie trimise către casa de asigurări de sănătate. Prestaţia de maternitate trebuie solicitată de la casa competentă de asigurări de sănătate.

Capitolul V: Prestaţii de invaliditate

Când aveţi dreptul la prestaţii de invaliditate?

Persoane asigurate

Asigurarea de invaliditate este obligatorie pentru toţi angajaţii salariaţi şi stagiarii, membrii de familie care lucrează în cadrul întreprinderii unei persoane care desfăşoară o activitate independentă, precum şi cei care nu au un contract de muncă oficial, dar lucrează, în fond, la fel ca un angajat (freie Dienstnehmer). Nu există asigurare obligatorie pentru persoanele al căror venit este sub pragul de venituri marginale (Geringfügigkeitsgrenze) de 376,26 EUR pe lună. Dacă este cazul, venitul realizat din mai multe locuri de muncă este combinat. Toate persoanele cu reşedinţa în Austria care nu sunt asigurate în cadrul regimului obligatoriu şi care au împlinit vârsta de 15 ani, au posibilitatea de a se afilia, în mod voluntar, la regimul de asigurări de pensii din Austria. Dacă nu vă mai supuneţi asigurării obligatorii, puteţi alege să rămâneţi afiliat la regimul de asigurări în mod voluntar, indiferent de locul dumneavoastră de reşedinţă.

Gradul de invaliditate

În Austria, nu există invaliditate parţială; o persoană fie are capacitate de muncă, fie se află în incapacitate de muncă. Lucrătorii calificaţi sunt asiguraţi printr-un acord de „protecţie profesională”, respectiv, se are în vedere dacă aceştia încă mai pot desfăşura efectiv o activitate în domeniul profesiei lor (Berufsschutz). Lucrătorii necalificaţi şi persoanele care desfăşoară o activitate independentă, pe de altă parte, pot fi repartizaţi pentru orice ocupaţie de pe piaţa muncii. Sub rezerva anumitor condiţii, toate persoanele asigurate sunt incluse în acorduri speciale de protecţie până la vârsta de 57 de ani, adică, se are în vedere dacă încă mai pot desfăşura activităţile specifice pe care le desfăşurau anterior (Tätigkeitsschutz). Incapacitatea de a desfăşura activitatea profesională obişnuită (Berufsunfähigkeit) apare în cazul persoanelor salariate care practică, în special, activităţile pentru care au fost instruite sau calificate, atunci când reducerea din motive de sănătate a capacităţii de muncă are drept consecinţă o capacitate mai mică de jumătate din capacitatea de muncă a unei persoane sănătoase, având aceeaşi ocupaţie. În cazul persoanelor care desfăşoară o activitate independentă, trebuie dovedită incapacitatea lor permanentă, din motive de sănătate, de a se angaja în activităţi lucrative regulate. Incapacitatea totală (Erwerbsunfähigkeit) intervine atunci când, din cauza stării de sănătate fizică sau mintală, un lucrător nu mai poate realiza nici măcar jumătate din venitul pe care l-ar putea realiza o persoană sănătoasă prin desfăşurarea oricărui tip de activitate. Invaliditatea (Invalidität) intervine atunci când persoanele asigurate, în vârstă de cel puţin 57 de ani, ca urmare a unei boli sau alte infirmităţi sau a pierderii capacităţii fizice sau mintale, nu mai pot desfăşura activitatea pe care au desfăşurat-o timp de cel puţin 120 de luni calendaristice consecutive în ultimele 180 de luni calendaristice,14, anterioare datei calificării. Trebuie luată în considerare orice schimbare rezonabilă a activităţii. Invaliditatea iniţială (Originäre Invalidität) intervine atunci când o persoană, la momentul intrării pe piaţa muncii, se afla, în principiu, în incapacitate de muncă din cauza unor probleme grave de sănătate, dar a acumulat, cu toate acestea, cel puţin 10 ani de contribuţii. Ce se asigură?

Pensia de invaliditate

Pentru a beneficia de o pensie de invaliditate (Invaliditätsrente), trebuie realizată o anumită perioadă minimă de asigurare, adică cel puţin 60 de luni de asigurare în ultimele 120 de luni calendaristice. După împlinirea vârstei de 50 de ani, durata minimă de afiliere pentru fiecare lună este mărită cu câte o lună, iar perioada de referinţă, cu 2 luni, până la o limită maximă de 180 de luni de asigurare, în ultimele 360 de luni calendaristice. În cazul unei perioade de 180 de luni de contribuţii sau 300 de luni de asigurare, nu este necesară nici o perioadă de referinţă. Nu se impune nici o durată minimă de afiliere, dacă invaliditatea este rezultatul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale sau dacă invaliditatea apare înainte ca persoana să împlinească vârsta de 27 de ani, dacă aceasta a fost asigurată cel puţin şase luni. Începând cu 2005, anumite perioade sunt recunoscute ca perioade de contribuţii, pentru care se plătesc contribuţii din fonduri publice. Acestea sunt: perioadele de creştere a copilului (Kindererziehungszeiten) timp de cel mult patru ani pentru fiecare copil (5 ani pentru naşteri multiple), perioadele de serviciu militar sau de război şi perioadele asimilate (de exemplu, serviciul civil), perioadele de concediu de maternitate, când se primeşte prestaţia de maternitate (Wochengeld), precum şi perioadele când se primeşte prestaţia de şomaj (Arbeitslosengeld) sau prestaţia de boală, în numerar (Krankengeld). În ceea ce priveşte perioadele de asigurare acumulate înainte de 2005, perioadele susmenţionate sunt creditate ca perioade asimilate de tip necontributiv. Acest lucru este valabil şi pentru persoanele care au împlinit deja vârsta de 50 de ani, la începutul anului 2005. Cuantumul pensiei de invaliditate se calculează luând în considerare vârsta şi durata de asigurare a solicitantului. Pentru persoanele cu vârsta sub 50 de ani la începutul anului 2005 şi pentru perioadele de asigurare ulterioare lunii ianuarie 2005, se aplică un sistem de conturi de pensii pentru prestaţii stabilite, bazat pe finanţarea veniturilor curente (regim de plată pe parcurs). În baza acestui sistem, drepturile la pensie acumulate sunt calculate în fiecare an. Baza de calcul este venitul mediu într-un an calendaristic, în limita unui plafon. Pentru fiecare an calendaristic, 1,78% din acest cuantum este creditat către contul de pensii. Până la vârsta de 60 de ani, pot fi creditate lunile ipotetice de contribuţii. Cuantumul pensiei se calculează conform unei formule bazate pe suma lunilor de asigurare şi a lunilor creditate. În cazul pensionării anticipate, pensia se reduce cu 4,2% pe an, dar nu mai mult de 15%, în total. În cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 50 de ani până la începutul anului 2005, dar care au acumulat deja o anumită perioadă de asigurare, se aplică atât legislaţia veche, cât şi cea nouă. Pensia este calculată cu ajutorul unui calcul paralel, utilizând metoda pro rata temporis. Pensiile parţiale se vor calcula pe baza legislaţiei noi şi, dacă este cazul, pe baza celei vechi. Pensia de invaliditate este echivalentă cu suma pensiilor parţiale. Pentru persoanele care au împlinit vârsta de 50 de ani până la începutul anului 2005, încă se aplică legislaţia în vigoare la finalul anului 2004. Baza de calcul pentru pensie este venitul mediu realizat în decursul celor mai buni 24 de ani de asigurare. Această perioadă va creşte treptat la 40 de ani de asigurare până în 2028. Pensiile acordate începând cu anul 2004, nu pot fi cu peste 5% mai mici decât pensia comparabilă, la finalul anului 2003. Această cifră va creşte treptat, la 10%, până în 2024. Pensia de invaliditate se plăteşte de 14 ori pe an. În cazul minerilor, se pot aplica acorduri speciale.

Suplimente

Atât timp cât pensia sau pensiile lunare, împreună cu alte venituri (inclusiv cele ale soţilor care locuiesc în aceeaşi gospodărie) se situează sub un anumit nivel, se acordă un supliment compensatoriu (Ausgleichszulage). Aceasta este egală cu nivelul diferenţei dintre venitul efectiv şi valoarea pragului. Acest supliment, precum şi pensia de invaliditate, poate creşte în cazul în care există copii în întreţinere. În plus, se poate acorda prestaţie de îngrijire pe termen lung.

Măsuri de reabilitare

Instituţiile de asigurări de pensii pot oferi o gamă largă de măsuri de reabilitare medicală, profesională sau socială, pentru a vă restabili capacitatea de muncă şi pentru a vă permite să recâştigaţi o poziţie adecvată în viaţa profesională şi economică. Reabilitarea trebuie să aibă prioritate în faţa pensiei de invaliditate. Cum puteţi obţine prestaţii de invaliditate? Trebuie reţinut că pensiile se acordă numai pe bază de cerere. Este de preferat ca cererile să fie depuse la instituţia de asigurări sociale competentă (dar pot fi depuse şi la orice casă de asigurări sociale sau autorităţi locale) prin utilizarea unui formular corespunzător. Cu toate acestea, cererile întocmite fără a utiliza formularul specific vor fi, de asemenea, evaluate. Pensia de invaliditate se acordă din prima zi a lunii ulterioare momentului în care a survenit invaliditatea sau depunerii cererii. Pensia de invaliditate se acordă pentru o perioadă de maxim 24 de luni. În urma unei examinări medicale pozitive, aceasta este reînnoită, pentru o perioadă de până la 24 de luni. Dacă incapacitatea permanentă poate fi presupusă în baza stării fizice sau mintale a beneficiarului, pensia de invaliditate se acordă pentru o perioadă nelimitată de timp. După împlinirea vârstei de pensionare, pensia de invaliditate se acordă în acelaşi cuantum. De asemenea, pensia de invaliditate poate fi transformată într-o pensie pentru limită de vârstă, pe baza unei cereri.

Capitolul VI: Pensii şi prestaţii pentru limită de vârstă

Când aveţi dreptul la prestaţii pentru limită de vârstă? Puteţi beneficia de prestaţii pentru limită de vârstă, dacă aveţi o asigurare de pensie (descrisă mai sus în cadrul prestaţiilor de invaliditate). În plus, trebuie realizată o anumită durată minimă de afiliere: ▪ Persoanele asigurate care nu au împlinit vârsta de 50 de ani şi nu au realizat nici o perioadă de asigurare până la începutul anului 2005, trebuie să acumuleze 180 de luni de asigurare, dintre care, cel puţin 84 trebuie să fie acumulate pe baza unei activităţi profesionale (de exemplu, angajare). ▪ Persoanele care au împlinit vârsta de 50 de ani înainte de anul 2005, trebuie să acumuleze 180 de luni de asigurare în ultimele 360 de luni calendaristice sau 180 de luni de contribuţii ori 300 de luni de asigurare, fără nicio perioadă de referinţă. ▪ Persoanele care nu au împlinit vârsta de 50 de ani înainte de 1 ianuarie 2005, dar care au acumulat cel puţin o perioadă de asigurare de o lună, vor beneficia de cea mai favorabilă dispoziţie. Ce se asigură?

Pensie standard pentru limită de vârstă

Puteţi beneficia de o pensie pentru limită de vârstă (Altersrente) în momentul în care împliniţi vârsta de 60 de ani (femei) sau de 65 de ani (bărbaţi). Vârsta de pensionare pentru femei va creşte treptat, până la cea valabilă pentru bărbaţi (adică 65 de ani) între 2024 şi 2033.

Prestaţia de pensionare anticipată

Pensia anticipată (Vorgezogene Rente) poate fi solicitată la vârsta de 62 de ani pentru bărbaţi şi femei. Aceasta poate fi solicitată la vârsta de 60 de ani, pentru persoanele care lucrează în condiţii dificile, cu condiţia să fi practicat această meserie timp de cel puţin 10 ani în ultimii 20 de ani şi să fi acumulat un total de 45 de ani de asigurare. Totodată, se aplică o anumită perioadă de tranziţie. În plus, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 50 de ani înainte de anul 2005 şi pentru persoanele mai tinere, care au acumulat deja cel puţin o lună de asigurare până în 2005, sunt valabile condiţii speciale de vârstă. Aşadar, sunt necesare 772 de luni pentru bărbaţi şi 712 luni pentru femei. Aceste limite de vârstă vor creşte treptat, din 2004 până în 2014 (această formă de pensionare anticipată fiind eliminată). De asemenea, sunt disponibile două forme de pensionare anticipată, doar pentru persoanele născute în anumiţi ani, adică pensionarea anticipată pentru persoanele cu o perioadă de asigurare îndelungată sau pentru persoanele care au lucrat în condiţii deosebit de grele. Dacă o persoană îşi reia activitatea lucrativă, pensiile anticipate sunt suspendate.

Cuantumul pensiei

Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă se calculează luând în considerare vârsta şi perioada de asigurare a solicitantului. Pentru persoanele cu vârsta sub 50 de ani la începutul anului 2005 şi pentru perioadele de asigurare ulterioare lunii ianuarie 2005, se aplică un sistem de conturi de pensii pentru prestaţii stabilite, bazat pe finanţarea veniturilor curente (regim de plată pe parcurs). În baza acestui sistem, drepturile la pensie acumulate sunt calculate în fiecare an. Baza de calcul este venitul mediu într-un an calendaristic, în limita unui plafon. Pentru fiecare an calendaristic, 1,78% din acest cuantum este creditat către contul de pensii. În cazul pensionării anticipate, pensia este redusă cu 4,2% pe an (sau cu cel mult 2,1% pentru persoanele care lucrează în condiţii dificile, în funcţie de numărul de luni în care practică această activitate profesională), dar nu mai mult de 15% în total. Dacă pensionarea este amânată, pensia va creşte cu 4,2% pentru fiecare an calendaristic până la o creştere maximă de 12,6%. În cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 50 de ani până la începutul anului 2005, dar care au acumulat deja o anumită perioadă de asigurare, se aplică atât legislaţia veche, cât şi cea nouă. Pensia este calculată cu ajutorul unui calcul paralel, utilizând metoda pro rata temporis. Pensiile parţiale se vor calcula pe baza legislaţiei noi şi, dacă este cazul, pe baza celei vechi. Pensia de invaliditate este echivalentă cu suma pensiilor parţiale. Pentru persoanele care au împlinit vârsta de 50 de ani până la începutul anului 2005, încă se aplică legislaţia în vigoare până la finalul anului 2004. Baza de calcul pentru pensie este venitul mediu realizat în decursul celor mai buni 24 de ani de asigurare. Această perioadă va creşte treptat la 40 de ani de asigurare până în 2028. Din această bază, se calculează 1,78% pentru fiecare an. Reducerile şi creşterile unei pensii sunt aceleaşi cu cele descrise deja. Cu toate acestea, pensia mărită nu poate depăşi 91,76% din baza de calcul. Pensiile acordate începând cu anul 2004 nu pot fi cu peste 5% mai mici decât pensia comparabilă la finalul anului 2003. Această cifră va creşte treptat la 10% până în 2024. Pensia se plăteşte de 14 ori pe an. În cazul minerilor, se pot aplica acorduri speciale. Suplimente Atât timp cât pensia sau pensiile lunare, împreună cu alte venituri (inclusiv cele ale soţilor care locuiesc în aceeaşi gospodărie) se situează sub un anumit nivel, se acordă un supliment compensatoriu (Ausgleichszulage). Aceasta este egală cu nivelul diferenţei dintre venitul efectiv şi valoarea pragului. Acest supliment poate creşte în cazul în care există copii în întreţinere. În plus, se poate acorda prestaţie de îngrijire pe termen lung. Cum puteţi obţine prestaţii pentru limită de vârstă? Pensiile se acordă numai pe bază de cerere. Este de preferat ca cererile să fie depuse la instituţia de asigurări de pensii competentă (dar pot fi depuse şi la orice casă de asigurări sociale sau autorităţi locale) prin utilizarea unui formular corespunzător. Cu toate acestea, cererile întocmite fără a utiliza formularul specific vor fi, de asemenea, evaluate.

Capitolul VII: Prestaţii de urmaş

Când aveţi dreptul la prestaţii de urmaş? Puteţi beneficia de prestaţii de urmaş (Hinterbliebenenpensionen) dacă aveţi o asigurare de pensie şi realizaţi o anumită durată minimă de afiliere. Este aceeaşi cu cea descrisă mai sus pentru prestaţii de invaliditate. Ce se asigură?

Pensia de văduv sau de văduvă

Dacă soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare (sau fostul/fosta soţ/soţie aflat(ă) în întreţinere) al/a unei persoane asigurate decedate a împlinit vârsta de 35 de ani sau dacă în urma căsătoriei a rezultat un copil, se poate solicita o pensie de văduv sau de văduvă (Witwenpension sau Witwerpension). Soţul/soţia are dreptul la o pensie între 0 şi 60% (în funcţie de celelalte venituri ale sale), din pensia la care avea sau ar fi avut dreptul persoana decedată (condiţiile au fost descrise mai sus pentru pensiile de invaliditate şi pentru limită de vârstă). Dacă suma reprezentând pensia de urmaş şi venitul propriu al beneficiarului este sub un anumit nivel (1 762,98 EUR pe lună), se plăteşte un cuantum suplimentar de până la 60% din pensia persoanei decedate. Poate fi, de asemenea, acordată o alocaţie suplimentară sau o alocaţie pentru îngrijire în plus, faţă de această pensie.

Pensia de orfan

Pensia de orfan (Waisenpension) se acordă copiilor cu vârsta până la 18 ani sau până la 27 de ani, dacă urmează o şcoală profesională sau studii universitare. Nu există limită de vârstă pentru copiii cu handicap. Pensia de orfan este în cuantum de 40% (pentru copiii care şi-au pierdut un părinte) sau de 60% (pentru cei care şi-au pierdut ambii părinţi) din pensia la care avea sau ar fi avut dreptul persoana decedată (condiţiile au fost descrise mai sus pentru pensiile de invaliditate şi pentru limită de vârstă). Nivelurile de referinţă pentru suplimentele compensatorii pentru pensiile de orfan depind de vârsta orfanului. Poate fi, de asemenea, solicitată o alocaţie pentru îngrijire în plus, faţă de pensia de orfan.

Cheltuieli de înmormântare

Un ajutor pentru cheltuielile de înmormântare (Zuschuss zu den Bestattungskosten) se poate acorda în caz de necesitate. Cuantumul acestuia poate ajunge la cel mult 436,04 EUR. Ajutorul se acordă conform statutului caselor de asigurări (şi este oferit foarte rar). Cum puteţi obţine prestaţii de urmaş? Pensiile se acordă numai pe bază de cerere. Cererile trebuie depuse la instituţia de asigurări de pensii competentă, prin utilizarea unui formular corespunzător. Ajutorul pentru cheltuielile de înmormântare trebuie solicitat de la casa dumneavoastră de asigurări de sănătate (în cazul în care acordă această prestaţie).

Capitolul VIII: Prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Când aveţi dreptul la prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale? Regimul de asigurări împotriva accidentelor vă asigură în timp ce sunteţi la locul de muncă sau vă deplasaţi înspre şi dinspre locul de muncă. Asigurarea include măsuri de prevenire a accidentelor, precum şi prestaţii în caz de accident. Toate persoanele angajate prin contract de muncă sau de stagiu şi o mare parte dintre persoanele care desfăşoară o activitate independentă (precum şi membrii familiilor lor care lucrează în cadrul întreprinderii) se supun asigurării obligatorii împotriva accidentelor. De asemenea, asigurarea include elevii în timpul orelor când frecventează o instituţie de învăţământ general şi studenţii. Bolile profesionale recunoscute sunt enumerate şi, în plus, o boală care nu figurează pe listă poate fi recunoscută ca boală profesională în funcţie de caz. Ce se asigură? Angajatorii sunt obligaţi să asigure măsuri preventive, adică să doteze şi să menţină locurile de muncă astfel încât angajaţii să fie protejaţi împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Asistenţă medicală şi prestaţii în numerar pe termen scurt

În caz de accident sau boală profesională, se pot acorda ajutor medical iniţial şi prestaţii medicale ulterioare. Sunt incluse prestaţiile medicale, furnizarea de medicamente şi aparatură medicală (de exemplu, proteze) şi tratamentul într-un spital sau o clinică specializată. În principiu, casa de asigurări de sănătate asigură prestaţii pe parcursul primelor patru săptămâni, însă casa de asigurări împotriva accidentelor poate dispune asigurarea prestaţiilor în orice moment. În general, nu sunt necesare coplăţi din partea persoanei asigurate. Excepţie fac contribuţiile minore pentru îngrijirea spitalizată, prestaţiile medicale sau stomatologice şi medicamentele. Iniţial, veţi beneficia de plăţi în numerar la care aveţi dreptul în caz de incapacitate de muncă pe motiv de boală (plata în continuare a salariului sau prestaţia de boală în numerar). Cu toate acestea, dacă pensia de invaliditate ar fi mai mare, diferenţa este compensată. Dacă sunteţi în spital sau într-o clinică specializată, aveţi dreptul la o prestaţie zilnică, adică la alocaţie familială (Familiengeld) sau alocaţie zilnică (Taggeld), în funcţie de situaţia familiei dumneavoastră. În astfel de cazuri, plata pensiei de invaliditate este suspendată.

Reabilitare

Pe lângă măsurile de reabilitare medicală, măsurile de reabilitare profesională şi socială sunt asigurate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale. Reabilitarea socială este asigurată, de exemplu, sub forma unei alocaţii pentru adaptarea locuinţei. Măsurile de reabilitare profesională includ în special asistenţa pentru păstrarea sau găsirea unui loc de muncă, instruirea ulterioară şi reconversia profesională. În timpul instruirii, se acordă o alocaţie intermediară (Übergangsgeld).

Pensia de invaliditate

După o perioadă de incapacitate de muncă (cel mult 27 de săptămâni), veţi primi o pensie de invaliditate (Unfallrente) în cazul în care capacitatea dumneavoastră de a realiza venit este redusă cu cel puţin 20% (50% în cazul elevilor şi studenţilor). Reducerea trebuie să dureze mai mult de trei luni şi trebuie să rezulte din accidentul dumneavoastră de muncă sau din boala profesională. În cazul pierderii totale (100%) a capacităţii de a realiza venit, puteţi primi o pensie lunară egală cu două treimi din baza de calcul (adică, venitul mediu asigurat pentru anul anterior). Dacă pierderea capacităţii de a realiza venit este mai mică, primiţi o pensie lunară, proporţională cu gradul de invaliditate. Pensiile se acordă de 14 ori pe an (12 plăţi lunare plus suplimentele din luna mai şi luna octombrie). După caz, se plăteşte un supliment pentru handicap sever egal cu 20% din pensie (în cazul în care capacitatea dumneavoastră de a realiza venit este redusă cu mai puţin de 70%), sau 50%, în cazul în care capacitatea dumneavoastră de a realiza venit este redusă cu cel puţin 70%). Pentru fiecare copil aflat în întreţinere cu vârsta până în 18 ani (sau 27 de ani, dacă îşi continuă studiile sau urmează cursuri de formare profesională), se plăteşte şi o majorare pentru copii, egală cu 10% din pensie. Condiţia pentru a beneficia de aceste suplimente este o reducere a capacităţii de a realiza venit de cel puţin 50%. Dacă, din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, aveţi nevoie de asistenţă, puteţi beneficia de o alocaţie pentru îngrijire în plus faţă de pensie. În cazul în care accidentul de muncă sau boala profesională este rezultatul neglijării normelor de protecţie a angajaţilor, la pensie se poate adăuga un supliment compensatoriu forfetar, în funcţie de gradul de handicap fizic sau mintal cauzat (Integritätsabgeltung). În anumite condiţii, în locul unei pensii de invaliditate poate fi plătită o sumă forfetară (de regulă, atunci când gradul de invaliditate este mai mic de 25%).

Pensia de urmaş

Soţul/soţia sau partenerul înregistrat al unei persoane asigurate care a decedat în urma unui accident de muncă sau boli profesionale are dreptul la o pensie de urmaş de la casa de asigurări împotriva accidentelor. În anumite circumstanţe, acest drept poate supravieţui şi după desfacerea căsătoriei (parteneriat). Cuantumul pensiei de urmaş este de 40% din baza de calcul pentru persoana decedată dacă soţul/soţia a împlinit vârsta normală de pensionare, sau gradul său de invaliditate este de cel puţin 50%. În caz contrar, cuantumul pensiei este de 20% din baza de calcul. Copiii cu vârsta până în 18 ani (sau 27, dacă îşi continuă studiile sau urmează cursuri de formare profesională, fără limită de vârstă în cazul copiilor cu handicap) pot beneficia de o pensie de orfan. Un copil care şi-a pierdut unul din părinţi primeşte 20%, iar un copil care şi-a pierdut ambii părinţi 30% din baza de calcul al pensiei persoanei decedate. De pensie pot beneficia şi părinţii (bunicii) aflaţi în dificultate, precum şi fraţii şi surorile aflate în întreţinere (părinţii având prioritate), dacă aceste persoane erau întreţinute în principal de persoana decedată. Pensia maximă pentru toţi beneficiarii nu poate depăşi, în general, 80% din baza de calcul al pensiei persoanei decedate.

Cheltuieli de înmormântare

Ajutorul pentru cheltuielile de înmormântare este acordat dacă decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Cum puteţi obţine prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale? Dacă suferiţi un accident de muncă, trebuie să îl raportaţi imediat angajatorului, care este obligat să comunice detaliile casei de asigurări împotriva accidentelor. Angajatorul sau medicul trebuie să trimită o notificare în termen de cinci zile. Prestaţiile se acordă parţial numai în cazul în care sunt solicitate. Cererile trebuie depuse la casa de asigurări împotriva accidentelor competentă, prin utilizarea unui formular corespunzător. Cu toate acestea, o cerere întocmită fără a utiliza formularul specific va fi, de asemenea, evaluată. În cazul unor modificări substanţiale, reevaluarea pensiei de invaliditate este posibilă. După primii doi ani, o reevaluare poate fi efectuată în general numai la intervale de un an după ultima evaluare.

Capitolul IX: Prestaţii familiale

Când aveţi dreptul la prestaţii familiale? Prestaţia familială (Familienbeihilfe) se acordă în cadrul unui sistem de protecţie universal, pentru toate persoanele cu reşedinţa din Austria (finanţată din contribuţiile şi impozitele angajatorilor). Dreptul la prestaţia pentru copii se acordă persoanelor care au reşedinţa permanentă sau obişnuită în Austria pentru copiii minori, care fac parte din familia acestora sau pentru ale căror costuri de întreţinere sunt principalii răspunzători. De asemenea, pot beneficia de prestaţii părinţii, bunicii, părinţii adoptivi sau asistenţii maternali, precum şi copilul însuşi, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. Părinţii biologici, părinţii adoptivi sau asistenţii maternali pot beneficia de o alocaţie pentru creşterea copilului (Kinderbetreuungsgeld, KGB). Aceasta se acordă indiferent de ocupaţia anterioară sau de asigurarea obligatorie. În ceea ce priveşte alocaţia pentru creşterea copilului acordată în funcţie de venit (Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld), este necesară o perioadă de activitate de şase luni înainte de naşterea copilului sau înainte de interdicţia de angajare. Alocaţia pentru creşterea copilului se acordă părinţilor care au în grijă sugari şi are scopul de a compensa parţial venitul pierdut. Plata alocaţiei pentru creşterea copilului este condiţionată de dreptul la şi primirea unei prestaţii pentru copii. În plus, beneficiarul şi copilul trebuie să locuiască în aceeaşi casă (loc de reşedinţă identic). O altă condiţie este aceea ca venitul total să nu depăşească 60% din ultimul venit, în cursul perioadei în care se plăteşte alocaţia. În ceea ce priveşte alocaţia pentru creşterea copilului în funcţie de venit, este permis un cuantum mic de venituri suplimentare (5. 800 EUR pentru un an calendaristic). Se ia în calcul numai venitul părintelui care solicită alocaţia de creştere a copilului; nu se ţine cont de venitul celuilalt părinte. Ce se asigură?

Prestaţia (alocația) pentru copii

Cuantumul prestaţiei pentru copii depinde de vârsta copilului. În plus, se plăteşte o majorare pentru doi sau mai mulţi copii. Dacă un copil suferă de un handicap sever, prestaţia pentru copii poate fi majorată. Cuantumul prestaţiei pentru copii se ridică la 105,40 EUR pentru fiecare copil, pe lună. Acest cuantum creşte pe măsură ce copilul înaintează în vârstă: la 3 ani (creşte la 112,70 EUR), la 10 ani (creşte la 130,90 EUR) şi din nou la 19 ani (creşte la 152,70 EUR). Începând cu 1 ianuarie 2008, cuantumul lunar total al prestaţiilor pentru copii a crescut la 12,80 EUR pentru doi copii, la 47,80 EUR pentru trei copii, la 97,80 EUR pentru patru copii şi la 50,00 EUR pentru fiecare copil în plus. Pentru copiii cu handicap sever, se acordă lunar o sumă suplimentară de 138,30 EUR. Împreună cu prestaţia pentru copii, în septembrie este plătită o alocaţie de începere a şcolii (Schulstartgeld) de 100 EUR pentru fiecare copil cu vârsta cuprinsă între 6 şi 15 ani; nu este necesară nicio solicitare separată. Prestaţia pentru copii se acordă, în mod normal, până la vârsta majoratului (18 ani). Primirea poate fi prelungită până la vârsta de 24 de ani, pentru copiii care urmează un curs de formare profesională sau studii universitare suplimentare, într-un domeniu în care s-au pregătit (în cazuri speciale până la 25 de ani: femei însărcinate, femei cu un copil, incorporări militare, persoane cu handicap, persoane care urmează studii pe termen lung, persoane care prestează servicii sociale voluntare). Prestaţia pentru copii se acordă fără limită de vârstă pentru copiii cu incapacitate permanentă de a realiza venit, care a survenit înainte de vârsta de 21 de ani sau în cursul formării profesionale, dar, în orice caz, înainte de vârsta de 25 de ani). Prestaţia pentru copii nu se acordă dacă un copil care a împlinit vârsta de 18 ani, are un venit ce depăşeşte un anumit cuantum lunar (10 000 EUR pe an).

Supliment pentru familii numeroase

Cuantumul suplimentului pentru familii numeroase (Mehrkindzuschlag) este de 20 EUR pe lună pentru cel de-al treilea copil şi pentru ceilalţi copii pentru care s-a acordat prestaţia pentru copii. Condiţia este ca venitul anual impozabil al familiei, în anul calendaristic anterior celui în care a fost depusă cererea, să nu depăşească 55.000 EUR.

Alocaţia pentru creşterea copilului

Pentru a beneficia de alocaţia integrală pentru creşterea copilului pentru întreaga durată, cele zece examinări (gratuite) indicate pe cardul de maternitate (Mutter-KindPass) – cinci înainte şi cinci după naştere – trebuie efectuate în perioadele specificate şi trimise către casa de asigurări de sănătate. Dacă acestea nu au fost efectuate, alocaţia pentru creşterea copilului va fi redusă la jumătate, când copilul împlineşte vârsta de 10, 13, 17 sau 25 de luni, în funcţie de opţiunea aleasă. În ceea ce priveşte cuantumul alocaţiei pentru creşterea copilului, există cinci opţiuni din care puteţi alege (patru forfetare şi una în funcţie de venit), de la începutul anului 2011: ▪ 14,53 EUR pe zi, până când copilul împlineşte vârsta de 30 de luni (este posibilă prelungirea la 36 de luni, dacă celălalt părinte primeşte prestaţia), ▪ 20,80 EUR pe zi, până când copilul împlineşte vârsta de 20 de luni (este posibilă prelungirea la 24 de luni, dacă celălalt părinte primeşte prestaţia), ▪ 26,60 EUR pe zi, până când copilul împlineşte vârsta de 15 luni (este posibilă prelungirea la 18 luni dacă celălalt părinte primeşte prestaţia), ▪ 33 EUR pe zi, până când copilul împlineşte vârsta de 12 luni (este posibilă prelungirea la 14 luni, dacă celălalt părinte primeşte prestaţia), ▪ opţiunea în funcţie de venit (durată şi prelungire similară conform opţiunii 4.). Alegerea uneia dintre cele cinci opţiuni trebuie specificată în prima cerere privind alocaţia pentru creşterea copilului. Modificările ulterioare nu sunt permise şi această opţiune este impusă şi celuilalt părinte. Plata poate fi prelungită dacă şi celălalt părinte beneficiază de o alocaţie pentru creşterea copilului. Este posibil ca ambii părinţi să solicite prestaţia pe rând de cel mult două ori (nu este permis ca ambii să primească prestaţia în acelaşi timp). Durata minimă pentru primirea prestaţiilor este de 2 luni. Alocaţia pentru creşterea copilului este disponibilă doar pentru cel mai mic copil. Acest lucru se aplică şi în cazul naşterilor multiple. Pentru naşterile multiple (de exemplu, gemeni), se plăteşte un supliment egal cu jumătate din cuantumul alocaţiei pentru creşterea copilului. Nu se plăteşte nici o majorare în cazul naşterilor multiple, atunci când se alege opţiunea în funcţie de venit. În perioada în care se primeşte o prestaţie de maternitate şi o prestaţie pentru persoane străine, în cazul în care cuantumul este deja acoperit de acestea, alocaţia pentru creşterea copilului nu se plăteşte. Familiile cu venituri mici primesc un supliment la alocaţia forfetară pentru creşterea copilului, în valoare de 6,06 EUR pe zi, pentru o perioadă maximă de 12 luni. Nu se plăteşte nici un supliment, în cazul alocaţiei pentru creşterea copilului, acordată în funcţie de venit.

Credit fiscal pentru copii

Creditul fiscal pentru copii (Kinderabsetzbetrag) în valoare de 58,40 EUR, acordat lunar pentru fiecare copil, este plătit împreună cu prestaţia pentru copii, din veniturile fiscale generale. Cum puteţi obţine prestaţii familiale? Prestaţia pentru copii se acordă numai pe bază de cerere, iar plăţile pot fi efectuate pentru ultimii cinci ani. Cererile se întocmesc pe un formular special, la administraţia financiară (Finanzamt). Prestaţia este plătită de administraţia financiară la fiecare două luni, începând cu prima lună a dobândirii dreptului. Beneficiarii prestaţiei pentru copii sunt obligaţi să informeze administraţia financiară competentă, în termen de o lună, cu privire la orice eveniment care conduce la încetarea dreptului lor sau cu privire la orice modificare a situaţiei în baza căreia le-a fost acordat dreptul. În ceea ce priveşte suplimentul pentru familii numeroase, anual trebuie depusă o nouă cerere la administraţia financiară competentă, în funcţie de locul de reşedinţă al solicitantului, împreună cu declaraţiile de venit ale angajatului. Cererea pentru alocaţia pentru creşterea copilului poate fi depusă la casa de asigurări de sănătate competentă. Aceasta poate fi plătită pentru o perioadă de maxim şase luni. Beneficiarii sunt obligaţi să informeze casa de asigurări de sănătate competentă, cu privire la orice modificare a situaţiei lor familiale sau a informaţiilor furnizate în formularul de cerere.

Capitolul X: Şomaj

 Când aveţi dreptul la prestaţii de şomaj? Toţi angajaţii, stagiarii şi persoanele care participă la programe de reabilitare profesională cu venituri peste pragul de venituri marginale (Geringfügigkeitsgrenze de 376,26 EUR pe lună), sunt acoperite de asigurarea de şomaj. În general, asigurarea voluntară nu este posibilă. Cu toate acestea, de la 1 ianuarie 2011, persoanele care desfăşoară o activitate independentă, se pot afilia la sistemul de asigurări de şomaj, în mod voluntar. Puteţi beneficia de o prestaţie de şomaj (Arbeitslosengeld) dacă aţi fost acoperit de asigurare de şomaj timp de cel puţin 52 de săptămâni, în ultimele 24 de luni sau 26 de săptămâni, în ultimele 12 luni, dacă aveţi sub 25 de ani. Este posibil să solicitaţi asistenţă de şomaj (Notstandshilfe), odată ce dreptul la prestaţia/ajutorul de şomaj a fost epuizat şi dacă există o situaţie de dificultate. Acest lucru se aplică pentru cazurile în care venitul familial disponibil nu este suficient pentru a vă susţine pe dumneavoastră şi familia dumneavoastră. Ce se asigură?

Plata prestaţiilor în caz de şomaj şi verificarea dreptului la astfel de prestaţii/ajutoare sunt responsabilitatea Serviciului pentru ocuparea forţei de muncă (Arbeitsmarktservice). Prestaţiile principale sunt prestaţiile de şomaj şi asistenţa de şomaj (Notstandshilfe). În plus, Serviciul pentru ocuparea forţei de muncă (AMS) oferă informaţii privind dreptul la prestaţie şi ajută persoanele şomere să găsească locuri de muncă şi oportunităţi de instruire.

Prestaţia/ajutorul de şomaj

Pentru a beneficia de o prestaţie/ajutor de şomaj, o persoană trebuie să fie şomeră, capabilă şi dispusă să lucreze (să accepte un loc de muncă adecvat), să fie la dispoziţia Biroului de Ocupare a Forţei de Muncă şi să nu fi epuizat durata prestaţiei. În plus, trebuie realizată durata minimă de afiliere menţionată mai sus. Prestaţia/ajutorul de şomaj se calculează pe baza venitului mediu din ultimul an calendaristic integral, cu un plafon fix (4 230 EUR pe lună). Plăţile speciale (al 13-lea şi al 14-lea salariu) sunt luate în considerare în mod proporţional. Cuantumul de bază este de 55% din venitul net zilnic, cu o anumită variaţie (în funcţie de plata suplimentelor familiale). De asemenea, sunt stipulate cele mai mici şi cele mai mari rate zilnice. Durata prestaţiei de şomaj depinde de perioada de asigurare şi de vârsta dumneavoastră. Aceasta este plătită timp de cel puţin 20 de săptămâni, crescând la ▪ 30 de săptămâni, dacă aţi fost asigurat timp de trei ani într-o perioadă de cinci ani, ▪ 39 de săptămâni pentru şase ani de asigurare în ultimii 10 ani, dacă aveţi cel puţin 40 de ani şi 52 de săptămâni pentru nouă ani de asigurare, dacă aţi fost angajat timp de nouă ani într-o perioadă de 15 ani şi aveţi cel puţin 50 de ani. Această durată poate fi extinsă cu perioada în care beneficiarul participă la o acţiune de formare sau reconversie profesională ulterioară, sau la o acţiune de reintegrare autorizată de Serviciul pentru ocuparea forţei de muncă. Aceasta poate fi extinsă cu trei sau patru ani, dacă beneficiarul participă la o acţiune de formare specială. Dacă refuzaţi sau împiedicaţi o ofertă de muncă sau o oportunitate de a beneficia de formare profesională, vor fi impuse sancţiuni sub forma retragerii prestaţiei de şomaj sau reducerea perioadei în care beneficiaţi de acest drept, cu cel puţin şase săptămâni. Prestaţia de şomaj se acordă de la data cererii. Cu toate acestea, în cazul în care contractul dumneavoastră de muncă a fost reziliat ca urmare a acţiunilor dumneavoastră sau fără un motiv întemeiat, prestaţia este suspendată timp de patru săptămâni.

Asistenţă de şomaj

Asistenţa de şomaj se calculează ca 92% (în anumite cazuri 95%) din cuantumul de bază al prestaţiei de şomaj. În cazul unui drept de scurtă durată la prestaţia de şomaj, este posibil să se aplice o anumită reducere după şase luni. Asistenţa de şomaj se acordă pe o perioadă nelimitată de timp, dar numai pentru perioade de câte un an.

Şomaj parţial

Există anumite prestaţii acordate în caz de şomaj parţial, de exemplu, ajutor pentru reducerea timpului de lucru (Kurzarbeitsunterstützung) pentru angajator în cazul reducerii timpului de lucru. Nu există niciun drept legal în acest caz, deoarece ajutorul este plătit angajatorului. Compensaţia pentru condiţii meteorologice nefavorabile din sectorul construcţiilor (Schlechtwetterentschädigung) trebuie plătită de către angajatori angajaţilor, ca o compensaţie pentru timpul de lucru pierdut din cauza vremii care împiedică desfăşurarea activităţii. Alocaţia pentru instruire suplimentară (Weiterbildungsgeld) poate fi acordată în anumite condiţii. Alocaţia pentru fracţiune de normă acordată lucrătorilor vârstnici (Altersteilzeitgeld) este plătită lucrătorilor peste o anumită vârstă, care îşi reduc activităţile profesionale.

Alte prestaţii

Cât timp sunteţi şomer, regimul de asigurări de şomaj plăteşte contribuţii la casa de asigurări de boală şi de pensii, în numele dumneavoastră. În plus, sunteţi asigurat şi împotriva anumitor accidente. Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds-Service GmbH (IAF-Service GmbH) este responsabil pentru plata prestaţiei pentru insolvenţă. Această prestaţie se acordă în cazul în care o societate dă faliment sau intră în lichidare, pentru a proteja angajaţii împotriva pierderii veniturilor şi a întârzierilor de plată a remuneraţiei la care au dreptul. Majorările familiale (Familienzuschläge) pot fi acordate pentru soţi (parteneri), copii şi nepoţi. Prestaţia de tranziţie (Übergangsgeld) şi prestaţia de tranziţie după un loc de muncă cu fracţiune de normă pentru lucrători în vârstă (Übergangsgeld nach Altersteilzeit) se pot acorda până la îndeplinirea cerinţelor pentru o pensie pentru limită de vârstă. În cadrul asigurării de şomaj, se poate acorda un ajutor special (Sonderunterstützung) pentru persoanele şomere cu vârsta peste 52 de ani, care lucrează în sectorul minier.

Cum puteţi obţine prestaţii/ajutor de şomaj?

Când deveniţi şomer, trebuie să vă înregistraţi la Serviciul pentru ocuparea forţei de muncă şi să solicitaţi prestaţii/ajutor de şomaj. Pe perioada în care beneficiaţi de prestaţie, sunteţi obligat să vă prezentaţi la Serviciul pentru ocuparea forţei de muncă la intervalele stabilite, pentru a discuta procesul de căutare a unui loc de muncă, împreună cu persoana care se ocupă de dosarul dumneavoastră. De asemenea, trebuie să informaţi Serviciul pentru ocuparea forţei de muncă, fără a vi se solicita acest lucru, cu privire la orice modificare a situaţiei dumneavoastră personale sau a situaţiei membrilor familiei dumneavoastră, care ar putea afecta dreptul la prestaţie (de exemplu, angajarea sau alte modificări ale situaţiei venitului dumneavoastră).

Capitolul XI: Resurse minime

 Când aveţi dreptul la prestaţii pentru resurse minime? Sistemul resurselor minime garantate, orientate spre nevoi (bedarfsorientierte Mindestsicherung) reprezintă versiunea modernizată a fostei asistenţe sociale (Sozialhilfe), care era în vigoare până în 2011. Scopul resurselor minime garantate orientate spre nevoi este acela de a asigura o viaţă decentă persoanelor care, cu propriile resurse, nu pot face faţă costurilor zilnice de trai proprii sau celor ale membrilor familiei lor. Resursele minime garantate orientate spre nevoi reprezintă un sistem general de tip necontributiv pentru întreaga populaţie, ceea ce înseamnă că este necesară reşedinţa în Austria. Mai multe grupuri sunt asimilate cetăţenilor austrieci, incluzând cetăţenii SEE, resortisanţii ţărilor terţe cu permise de rezidenţă specifice (în special „rezident permanent – UE”) şi refugiaţii recunoscuţi. Mai întâi, sunt luate în considerare ca venit venitul propriu din muncă al unei persoane sau alte prestaţii, precum prestaţia/ajutorul de şomaj şi alocaţiile de întreţinere. Cu toate acestea, prestaţiile/alocațiile pentru copii şi cele pentru îngrijire nu sunt luate în calcul pentru stabilirea venitului unui beneficiar. Persoanele singure şi gospodăriile (familii, parteneriate) pot beneficia de resurse minime garantate, orientate spre nevoi, acordate în funcţie de venit. Bunurile sunt, de asemenea, incluse în evaluarea resurselor. Ce se asigură?

Standarde minime şi cazare

Se poate afirma că, atunci când venitul unităţii familiale scade sub un anumit prag, se presupune, în general, o situaţie de necesitate. O unitate familială este compusă din beneficiar şi membrii familiei acestuia aflaţi în întreţinere, soţii sau partenerii coabitanţi care locuiesc în aceeaşi gospodărie. Standardele minime (Mindeststandards) sunt stabilite de către landuri, astfel încât să acopere costul alimentelor, al întreţinerii, al igienei personale, al încălzirii, al electricităţii, al aparatelor electrocasnice şi al nevoilor personale pentru o participare corespunzătoare la viaţa socială şi culturală. Standardul minim pentru un cuplu cu doi copii (de 5 şi 10 ani) se ridică la cel puţin 1 438 EUR. Este inclusă o proporţie de 25% din costurile cu locuinţa. Resursele minime garantate orientate spre nevoi sunt plătite ca diferenţă între venitul propriu şi standardul minim sau, în lipsa unui venit propriu al beneficiarului (familie sau gospodărie), ca sumă integrală a standardului minim. Resursele minime garantate orientate spre nevoi sunt acordate atât timp cât situaţia de necesitate persistă.

Prestaţii suplimentare

Toate nevoile care nu sunt acoperite de standardul minim (de exemplu, cheltuielile de cazare şi încălzire corespunzătoare) pot fi acoperite de prestaţii suplimentare (în numerar sau în natură). Aceste prestaţii sunt diverse şi variază între o alocaţie forfetară şi acoperirea costurilor curente corespunzătoare pentru locuinţă. Acestea sunt acordate de landuri, care pot acorda alocaţii pentru locuinţă ca supliment la resursele minime garantate sau ca prestaţii independente. Orice persoană care nu are asigurare de boală şi care beneficiază de resurse minime garantate orientate spre nevoi este înregistrată de instituţiile competente cu asigurare de sănătate obligatorie.

Cum puteţi obţine prestaţiile/alocația pentru resurse minime?

În principiu, resursele minime garantate orientate spre nevoi, se acordă ca drept subiectiv al persoanei beneficiare. Cerinţele de acordare a asistenţei sunt evaluate de Autoritatea pentru Protecţie Socială, pe baza unei cereri, însoţite de dovada venitului şi de declaraţiile privind bunurile. Reevaluarea periodică a cerinţelor de eligibilitate reprezintă o practică relativ obişnuită. Persoanele apte de muncă trebuie, în general, să fie dispuse să desfăşoare activităţi adecvate. Este posibil ca acestea să fie trimise la biroul pentru ocuparea forţei de muncă, pentru a se înregistra ca solicitanţi de locuri de muncă. Există anumite excepţii privind vârsta (bărbaţii peste 65 de ani şi femeile peste 60 de ani) şi privind obligaţiile de îngrijire sau cursurile de formare actuale (cu excepţia studiilor). În acest caz, beneficiarii resurselor minime garantate orientate spre nevoi nu sunt obligaţi să lucreze sau să caute un loc de muncă.

Capitolul XII: Îngrijire pe termen lung

Când aveţi dreptul la îngrijire pe termen lung? Dacă aveţi reşedinţa în Austria şi sunteţi dependent de îngrijirea unei alte persoane, puteţi beneficia de prestaţii de îngrijire pe termen lung, în numerar şi în natură, indiferent de vârsta dumneavoastră. Nu se impune nicio durată minimă de afiliere pentru a beneficia de prestaţii în numerar. Cu toate acestea, dreptul la prestaţia pentru îngrijire pe termen lung (Pflegegeld) există doar pentru persoanele care necesită îngrijire peste 50 de ore pe săptămână (în medie) şi în cazurile în care se preconizează că nevoia de îngrijire va dura cel puţin şase luni. Atunci când vă mutaţi dintr-un land în altul, vi se poate solicita o durată minimă de afiliere pentru reşedinţă permanentă, pentru a fi eligibil pentru prestaţii în natură (de exemplu, îngrijire cu cazare). Ce se asigură?

Prestaţii în natură

Prestaţiile în natură pot include îngrijire mobilă şi ambulatorie (de exemplu, vizite, îngrijire la domiciliu, îngrijire 24 de ore, îngrijire extinsă, livrarea meselor la domiciliu, ajutor familial, îngrijire medicală la domiciliu, serviciul psihosocial), îngrijire cu cazare parţială (de exemplu, în centre de zi) şi îngrijire cu cazare (de exemplu, într-un azil sau îngrijire complexă într-o comunitate). În general, aspectele sociale sunt luate în considerare atunci când prestaţiile în natură sunt asigurate de prestatori profesionişti. În plus, poate fi asigurat un serviciu de consultanţă şi informare, pentru persoanele care au nevoie de îngrijire şi pentru rudele acestora. Acesta poate varia de la un serviciu telefonic de îngrijire pe termen lung, la consiliere juridică, pentru persoanele cu handicap şi la grupuri de susţinere şi grupuri de întrajutorare. Prestaţiile în natură se acordă, de regulă, pentru perioada de timp stipulată în contract.

Prestaţii în numerar

Prestaţia pentru îngrijire pe termen lung (Pflegegeld) este o prestaţie forfetară, care nu are legătură cu venitul sau bunurile beneficiarului. Scopul acesteia este de a compensa cheltuielile rezultate din îngrijirea pe termen lung şi asigură persoanelor dependente îngrijirea şi sprijinul necesar, în limita posibilităţilor. Aceasta ar trebui să sporească şansa menţinerii unei vieţi independente. Prestaţiile de îngrijire pe termen lung pot fi acordate în caz de handicap fizic, mintal sau emoţional sau în caz de deficienţe senzoriale. Există şapte categorii de dependenţă, de la categoria I (îngrijire între 60 şi 85 de ore pe lună) la categoria VII (îngrijire pentru o perioadă mai mare de 180 de ore, dacă nu este posibilă mişcarea precisă a tuturor celor patru membre sau dacă există o situaţie similară). Cuantumul prestaţiei de îngrijire pe termen lung este stabilit în funcţie de categoria de dependenţă. De exemplu, cuantumul acesteia este de 154,20 EUR pe lună pentru categoria I şi de 1 655,80 EUR pe lună pentru categoria VII. În cazul acordării de îngrijire cu cazare, un procent maxim de 80% din prestaţia de îngrijire pe termen lung este transferat direct către instituţie. Beneficiarului îi rămâne o alocaţie lunară de 44,30 EUR. Prestaţia de îngrijire pe termen lung se acordă atât timp cât persistă starea de dependenţă.

Cum puteţi beneficia de îngrijire pe termen lung?

Prestaţiile în natură sunt acordate de prestatori publici şi privaţi (în baza unui acord contractual). Evaluarea medicală a dependenţei/gradului de dependenţă este efectuată conform normelor stabilite de ministerul federal competent. Indicatorii sunt activităţi zilnice, precum îmbrăcatul şi dezbrăcatul, realizarea igienei personale, pregătirea alimentelor, mersul la toaletă, luarea medicamentelor. Dependenţa poate fi evaluată la cererea beneficiarului sau cu alte ocazii specifice. Prestaţia de îngrijire pe termen lung se plăteşte direct beneficiarului şi poate fi cheltuită pentru finanţarea îngrijirii pe termen lung, la latitudinea acestuia. În general, nu există o libertate de alegere între prestaţiile în numerar şi prestaţiile în natură. În cazul utilizării necorespunzătoare, prestaţia poate fi înlocuită cu prestaţii în natură. Doar în cazul prestaţiilor de îngrijire pe termen lung, acordate de către landuri, beneficiarul poate alege prestaţiile în natură, în schimb. Condiţia în acest caz este prezentarea unei dovezi care să ateste că scopul poate fi atins mai uşor prin prestaţii în natură, decât prin prestaţii în numerar.

Anexa:

Adrese şi site-uri utile Informaţii mai detaliate privind condiţiile de calificare şi prestaţiile individuale de securitate socială din Austria pot fi obţinute de la institutele publice care administrează sistemul de protecţie socială. Pentru probleme de securitate socială care privesc mai multe ţări ale UE, puteţi căuta o instituţie de contact în baza publică de date a instituţiilor europene de securitate socială menţinută de Comisia Europeană şi disponibil la: http://ec.europa.eu/socialsecurity-directory. Solicitările de informaţii privind efectul asupra prestaţiilor de asigurare în două sau mai multe state membre trebuie adresate către: Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Stubenring 1 1010 Viena Tel.: +43 1 71100 0 Fax: +43 1 71100 0 E-mail: briefkasten@bmask.gv.at http://www.bmask.gv.at Ministerul Federal al Economiei, Familiei şi Tineretului Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Franz-Josefs-Kai 51 1010 Viena Tel.: +43 1 71100 0 Fax: +43 1 71100 933279 E-mail: POST@II1.bmwfj.gv.at http://www.bmwfj.gv.at Ministerul Federal al Sănătăţii Bundesministerium für Gesundheit Radetzkystraße 2 1030 Viena Tel. +43-1/711 00-0 Fax +43-1/711 00-14300 E-mail: buergerservice@bmg.gv.at http://www.bmg.gv.at Ministerul Federal al Finanţelor Bundesministerium für Finanzen Hintere Zollamtstraße 2b 1030 Viena Tel.: +43 1 51433 Fax: +43 1 51433 507075 E-mail: Post.V-6-EP@bmf.gv.at http://www.bmf.gv.at Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune Drepturile dumneavoastră de securitate socială în Austria Iulie 2012 36 Asociaţia principală a instituţiilor de asigurări sociale din Austria Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Kundmanngasse 21 1030 Viena Tel.: +43 711 32 2400 Fax: +43 711 32 3777 E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at http://www.hauptverband.at Serviciul public de ocupare a forţei de muncă din Austria Arbeitsmarktservice Österreich, Bundesgeschäftsstelle Treustrasse 35-43 1200 Viena Tel.: +43 1 33178 Fax: +43 1 33178 120 E-mail: ams.oesterreich@ams.at http://www.ams.at Institutul de Asigurări de Pensii, sediul principal Pensionsversicherungsanstalt, Hauptstelle Friedrich-Hillegeist-Straße 1 1021 Viena Tel.: +43 50303 Fax: +43 50303 28850 E-mail: pva@pva.sozvers.at http://www.pensionsversicherung.at Institutul de Asigurări Generale împotriva Accidentelor Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Adalbert Stifter-Straße 65 1201 Viena Tel.: +43 1 33111 404 Fax: +43 1 33111 737 E-mail: hfa@auva.at http://www.auva.a

 • Jurnalul Romanesc Viena

  Related Posts

  Aveți grijă cu aplicația Lidl: Dacă nu sunteți atent, veți plăti mai mult

  Cu aplicația Lidl Plus și cupoanele potrivite, puteți economisi mulți bani chiar și în aceste vremuri scumpe. Dar există o greșeală obișnuită de evitat. Nu ajungeți întotdeauna la produsul promoțional…

  Din ce în ce mai multe femei călătoresc singure în autorulote

  În urmă cu un an, multimilionara Caitlin Pyle a facut o linie curată sub vechea ei viață. Americanca a decis să lase în urmă căsnicia divorțată, afacerea, casa și bagajele…